Общи условия

  1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Кремена Колева, регистрирана като физическо лице в Регистър Булстат като свободно упражняваща професия като педагог и консултант по семейни въпроси и личностни взаимоотношения, наричано по-долу за краткост КРЕМИ КОЛЕВА, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него услуги и информационни материали на споделено интернет пространство, намиращо се на интернет адрес www.kremikoleva.com, наричано по-долу за краткост САЙТ.

  1. ЗА ДОСТАВЧИКА НА САЙТА

Сайтът е собственост и се управлява от Креми Колева. Тя осъществява дейности по обучение и консултиране по семейни въпроси и личностни взаимоотношения. Услугите, които предлага Креми Колева, са: онлайн обучения, онлайн семинари, консултации – онлайн и на живо, книги и безплатни сататии и видео материали.

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА

3. 1. Във връзка с дейността си Креми Колева се нуждае от интернет пространство, където ПОЛЗВАТЕЛИТЕ да имат достъп до всички информационни материали и предлагани услуги от Креми Колева. Това пространство се намира на интернет адрес: www.kremikoleva.com

3.2. Информацията в САЙТA е предназначена да предостави на потребителите обща информация по въпроси, които биха представлявали интерес за тях и в никакъв случай не трябва да се приема като единствена възможност. Използването на САЙТА е изцяло решение на потребителите. Информацията на този САЙТ не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава.. Освен това САЙТЪТ може да съдържа препратки към външни източници на информация и документи, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.

3.3.Цялото съдържание на САЙТА и всички предоставени от него услуги са без гаранции за пълнота, точност или навременност и в този смисъл не бихме могли да отговаряме за никакви договорни или извъндоговорни материални или нематериални вреди, настъпили след използването на САЙТА ни. Креми Колева не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация от нея или други сертифицирани специалисти от областта.

3.4. Единствените лични и не анонимни данни, които сайтът използва са във Формата за Контакти и при закупуване на обучение, книга или семинар. Данните са необходими, за да можем да отговорим на Вашето запитване или за да предоставим достъп до съответната платена услуга. Те не се предоставят на трети страни и не се използват за маркетингови цели.

3.5. По време на ползване на сайта, САЙТЪТ обработва данни, свързани с посещения и разглеждане на отделните страници. Това са анонимни данни и са необходими за статистически цели. Можете да се запознаете и прочетете пълната Политика за поверителност.

3.6. САЙТЪТ извършва регистрации, онлайн плащания, онлайн продажби и онлайн услуги, като за тази цел се изискват лични данни като имена, имейл адрес и банкови трансакции. Тези данни са лични и не се предоставят на външни лица. Страните, които участват и имат достъп до тези данни, ги обработват и ги съхраняват само и единствено с цел предоставяне на услугите.

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

4.1.Информацията, публикувана в САЙТА, принадлежи на Креми Колева и съответно попада под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, които са публикувани, са свързани с информация, която цели да информира ползвателя във връзка с личностните взаимоотношения и семейни въпроси.

4.2. Ползвателите могат да споделят статии в социалните мрежи, по имейл или по друг подходящ начин, но не могат да уронват доброто име и престиж на Креми Колева.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪБРАНА ОТ САЙТА

5.1. Всички лични данни се предоставят доброволно при използване на онлайн контактната форма или при закупуване и регистрация за платените услуги и ще се използват за оценка на дейността или комуникация при предоставяне на конкретната услуга, за която ПОЛЗВАТЕЛЯ проявява интерес и закупува.

5.2. Креми Колева използва трети страни, доставчици на услуги, за подпомагане на определени дейности и/или при осигуряване на качествени и надеждни услуги, а именно: външни консултации със специалисти, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат лични и нелични данни. Креми Колева винаги контролира и подсигурява най-висока сигурност на данните. Когато използва трети лица – доставчици на услуги, Креми Колева разкрива само информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и има договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази информацията и да не я използва за свои маркетингови цели.

6. Използване на „бисквитки“

6.1.Сайтът www.kremikoleva.com използва „бисквитки“- строго необходими и за функционалност и изпълнение, както и проследяващи кодове на Google Analytics, Google AdWords и Facebook pixel за анализ на потребителското изживяване на Сайта. Можете да се запознаете с начина на събиране, обработване и съхраняване на информацията в Политиката ни за поверителност.

6.2. Сайтът може да се ползва от ПОЛЗВАТЕЛЯ свободно и без ограничения и информацията, която иска да прочете, изтегли или изпрати запитване чрез контактната форма, НЯМА да бъде възпрепятствана по никакъв начин дори и да не е натиснал бутона „Приемам“.

  1. Линкове към и от други сайтове

САЙТЪТ може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на сайта на Креми Колева се прилагат само за сайта www.kremikoleva.com, затова Креми Колева ви насърчава да се запознаете и с документите за ползване и поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате.Креми Колева не носи отговорност за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от САЙТА, за да достигнете до тях.

Наред с това, ако сте попаднали на САЙТА чрез сайта на трето лице, Креми Колева не може да носи отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчва да проверите неговата Политика за поверителност и Общи условия.

  1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1.Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Креми Колева, но влизат в сила само след публикуването им на САЙТА.

8.2.Ползвателите на сайта приемат новите общи условия без да е необходимо тяхното предварително уведомяване.

Настоящите общи условия влизат в сила от 24. 05. 2018 г.